| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
 
โครงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร "หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ" (3D Printing Technology : 3DP)
   
ผู้วิจัย ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
 
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปีที่ทำวิจัย 2558
ปีที่แล้วเสร็จ 2558