| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่องานวิจัย
 
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
สาขาการวิจัย
ประเภทงานวิจัย
คำสำคัญ
 
ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหา
อย่างน้อยที่สุด 1 หัวข้อ
เพื่อค้นหางานวิจัยที่ต้องการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5110  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสำนึกความรักชาติ ให้เกิดแก่นักเรียน โดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการ ทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3450  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษาสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3697  คน

การพัฒนาภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารการพยาบาลในกลุ่มอาเซียน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
อาจารย์ ดร.พัทยา แก้วสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 1716  คน

การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 5127  คน

การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย)
ผู้วิจัย  : 
นายยุทธนา ธรรมเจริญ
นางสาววัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
นางสาวอดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 3278  คน

การวิเคราะห์เชิงลึกสถานภาพการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน e-learning ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. วลัยวัชร รอดชมภู
รองศาสตราจารย์ พัชรา อิงคนินันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2441  คน

เกษตรพันธะสัญญากับความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร: กรณีการเลี้ยงไก่และหมูในเขตภาคกลาง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี โตอาจ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2488  คน

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2236  คน

ประสิทธิผลในการทาสีผมด้วยเทียนกิ่งของสตรีที่มีผมขาว
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี
นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2739  คน

รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ ปาลวัฒน์วิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก
อาจารย์ดวงพร ทรัพยลักษณ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 2552  คน

การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจไข่ไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 5875  คน

การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3345  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน สำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2580  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 6921  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง มอญร้องไห้
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2443  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ การนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
อาจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3356  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2603  คน

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2998  คน

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์สำหรับครูระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4002  คน

การพัฒนารูปแบบบริการการศึกษาที่มีผลต่อการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ในระบบการศึกษาทางไกล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งประเทศมาเลเซีย
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3535  คน

การเล่นของเด็กในครอบครัวไทย:ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 6279  คน

ความเป็นสากลของการศึกษา วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2234  คน

ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 3174  คน

ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยธรรมชาติ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 2785  คน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4127  คน

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ อรวรรณ น้อยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา ประเสริฐชัย
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4219  คน

โรคอ้วนกับการลงทุนทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดและการแทรกแซงของภาครัฐ
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 4157  คน

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญากับปัญหาการคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 6729  คน

กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ปิยะดา พิศาลบุตร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 6019  คน

การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 5843  คน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชาวมลาบรี ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์เมธีพัชญ์ จงวโรทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 5154  คน

การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับนักศึกษา
ผู้วิจัย  : 
นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3973  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 6203  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 5321  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง "การพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครูและผู้เรียน"
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ช้างสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3442  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2824  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2554  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากน้ำป่า สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2433  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2825  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลโดยใช้เว็บแคสต์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง "โภชนบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา"
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2886  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข
อาจารย์สุพัตรา มะปรางหวาน
อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2843  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระร่วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3094  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2942  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2420  คน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 4545  คน

การศึกษาภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 8585  คน

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3003  คน

ทรรศนะและแนวทางการศึกษาวรรณคดีเชิงประวัติสมัยอยุธยาตอนต้น
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์วสันต์ รัตนโภคา
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3553  คน

นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2948  คน

แบบจำลองราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรด้านสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 2385  คน

ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์เนตรชนก เจริญสุข
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 7756  คน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โรงพยาบาลตำรวจ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3447  คน

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 5797  คน

รูปแบบการสื่อสารและกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชญา อยู่ในธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 3097  คน

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 6070  คน

การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 6593  คน

การบริหารองค์การชาวบ้าน และการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3902  คน

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกองทุนชุมชน
ผู้วิจัย  : 
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
นางปาลีรัตน์ การดี
นางสาวรสิกา อังกูร
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 5043  คน

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตรในเขตอีสานใต้
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 9861  คน

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบ STOU e-Learning Instructional Design Model
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3229  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง สมรรถนะครูด้านการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3016  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
อาจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
อาจารย์ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3517  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3618  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูและผู้ปกครอง เรื่อง กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจและความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2403  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2781  คน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภัสสรศิริ
อาจารย์วิศิษฏ์ ลิ้มพัฒนสิริ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3633  คน

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
นางวาณี บุณยะไวโรจน์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3372  คน

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ต่างวิวัฒน์
นายศักดา ทวิชศรี
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3922  คน

การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายแบบบูรณาการ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ
รองศาสตราจารย์จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3252  คน

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
ดร.กมล โพธิเย็น
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2879  คน

การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 4113  คน

การพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัวศึกษา : ครอบครัวแบบพอเพียง ระยะที่ 2
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา โพธิ์น้อย
รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
รองศาสตราจารย์อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2374  คน

การสอนกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
อาจารย์วณิภา ทับเที่ยง
อาจารย์สุพัตรา มะปรางหวาน
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3329  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 5067  คน

การสังเคราะห์แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม
อาจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
อาจารย์ชลัช ชรัญญ์ชัย
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 4192  คน

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 3038  คน

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาภายใต้ทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ: กรณีประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สาคัญ
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2319  คน

แนวทางการพัฒนาการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
รองศาสตราจารย์อรสา ปานขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 4363  คน

แนวทางการพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วสู่สายพันธุ์ใหม่ของโลก ในมิติทางสังคมศาสตร์
ผู้วิจัย  : 
นางสาวรสิกา อังกูร
นางปาลีรัตน์ การดี
นายธนนัน แจ้งเกษมสุข
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 1845  คน

ประสิทธิภาพทางกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมบริเวณรายรอบสถานศึกษา
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์อิงครัต ดลเจิม
อาจารย์พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2994  คน

รูปแทนหน่วยนามในภาษาเขมร
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556
จำนวนผู้เข้าชม : 2438  คน

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังษี และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 4565  คน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรีผ่านสื่อในระบบการศึกษาทางไกล
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์บุณฑริกา นันทา
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2966  คน

การใช้เว็บไซด์สำนักบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2492  คน

การนำเสนอเนื้อหาสุขภาพตามกระบวนทัศน์ใหม่ในนิตยสารเพื่อสุขภาพ
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3030  คน

การบริการสนับสนุนการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2358  คน

การประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3321  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตชุดการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับครู
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 4782  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้วิจัย  : 
รองศาตราจารย์ ดร.สมคิด พรหมจุ้ย และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2466  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงมโนคติ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2133  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบการเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2471  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3122  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร
นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2305  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรมโครงการคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2526  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2348  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2541  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับสถานศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2650  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3183  คน

การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
อาจารย์บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3144  คน

การพัฒนาตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนักเรียนไทย
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานนท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3972  คน

การพัฒนาทักษะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
นางชนิดาภา ยั่งยืน และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2429  คน

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เรื่อง พหุวัฒนธรรมสาหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2643  คน

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2468  คน

การพัฒนารูปแบบการกำหนดระดับคะแนนในการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2425  คน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบสืบสอบ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3118  คน

การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่ายในระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2254  คน

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3310  คน

การพัฒนาเว็บไซด์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
นายหัสนัย วิทยาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2691  คน

การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
รองศาสตราจารย์วิเชียร เลิศโภคานนท์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 8996  คน

การพัฒนาศูนย์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2194  คน

การพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัวศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ครอบครัวกับความพอเพียง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2469  คน

การรับรู้สีและความหมายคำเรียกสีภาษาไทยของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทย
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2943  คน

การวิเคราะห์เนื้อหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลในสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
นางสาวจุฑารัตน์ นกแก้ว
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2747  คน

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม และพาราโบลา โดยใช้บทเรียน Learning Object Module สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร บุญดาว
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3086  คน

การศึกษารูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2014  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 6183  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์จันตรี คุปตะวาทิน
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 9061  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ดร.ภีรวัฒน์ นททะโชติ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2424  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวีสุวรรณ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2558  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้ทฤษฏีการปรึกษาในขอบข่ายงานแนะแนวและการปรึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 4325  คน

การสืบทอดและการพัฒนาการผลิตเกลือสินเธาว์ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญฉัตร หมอยาดี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2409  คน

การให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3512  คน

ความคิดเห็นของผู้สมัครเกี่ยวกับการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
ผู้วิจัย  : 
นายพิษณุพร รุโจปการ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2306  คน

โครงการศึกษาการวางระบบบริหารจัดการสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย์สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพร เสี้ยนสลาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ เข็มทอง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2327  คน

ชุดฝึกอบรมทางไกลแบบ e-Training เรื่อง หลักการฝึกอบรม
ผู้วิจัย  : 
นายเมธี ปิยะคุณ
นายวรวัช เลิศธนาผล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2625  คน

ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
ผู้วิจัย  : 
รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3912  คน

แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไร ทัพวงษ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3419  คน

แนวทางการส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2230  คน

แนวทางการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ดร.สมคะแน ค้ำจุน และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2072  คน

แนวทางและมาตรการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนี กังวานพรศิริ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3118  คน

แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2582  คน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความยั่งยืนของงานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง กรณีบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์รัชนี โตอาจ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2775  คน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวินัยในตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3011  คน

ปัญหาการถ่ายถอดเสียงสัทอักษรฮั่นอี่ว์พินอิน (กรณีศึกษา:ผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2251  คน

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ผู้วิจัย  : 
อาจารย์จิราพร สุทันกิดระ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2235  คน

ภูมิปัญญาไทยในการนำพืชสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย
ผู้วิจัย  : 
ดร.ภรทพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 11475  คน

รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษาครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย  : 
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 8136  คน

รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์จ้างงานภายนอก
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 3167  คน

รูปแบบการลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2150  คน

รูปแบบการให้บริการแบบเบ็ตเสร็จ (One Stop Services) แก่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ผู้วิจัย  : 
นางประนอม เทียมเวช
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 2107  คน

สมุนไพรที่ใช้บำบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในภาคกลาง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 5606  คน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
รองศาสตราจารย์สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์
รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 3551  คน

การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 3752  คน

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 3834  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงสำหรับครู
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 3363  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกล
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2520  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2105  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2491  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2526  คน

การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วานิชดี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 4885  คน

การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ความรู้เพื่อบริการสังคม
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
รองศาสตราจารย์อรรฆย์คณา แย้มนวล
นางสาวสิริรัตน์ สัมพันธยุทธ์
นางสาวศศิธร สายนภา
นางวัชรี ลิมังกูร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 3227  คน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง พื้นฐานการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2249  คน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่แรงงานในสถานประกอบการ
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2541  คน

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิ่งในระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 2511  คน

การให้บริการในศูนย์บริการรถยนต์
ผู้วิจัย  : 
นายวรวัช เลิศธนาพล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 4160  คน

พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554
จำนวนผู้เข้าชม : 4491  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 3290  คน

การสังเคราะห์ทฤษฎีแรงจูงใจด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 3206  คน

ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
นางเยาวลักษณ์ ดวงเนตร
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีศรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 2712  คน

แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 3961  คน

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรกรรมแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
นางนุชจรี กมลสุขอุดม
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 7455  คน

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจค้าปลีกร้านขายยาแบบดั้งเดิม
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ
นางสาววัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553
จำนวนผู้เข้าชม : 5721  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
อาจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 2668  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 2111  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 3438  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสน
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 2778  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 3227  คน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรปสู่ประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวง
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552
จำนวนผู้เข้าชม : 7210  คน

จำนวนงานวิจัย
169
เรื่อง