| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
 
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
แหล่งทุน
ปีที่ทำการวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
 
ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหา
อย่างน้อยที่สุด 1 หัวข้อ
เพื่อค้นหางานวิจัยที่ต้องการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

โครงการ "How do people respond to abrupt ecosystem changes? Using behavioral lab and field experiments to explore social - ecological linkages in common-pool resource system"
แหล่งทุน  : 
The Beijer Institute of Ecological Economic / The Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการ "การสร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพ หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย" สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย
แหล่งทุน  : 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (106/2558)
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการจัทำคู่มือแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcastinmg Competition Regulation Guideline Project)
แหล่งทุน  : 
บริษัทไทม์ คอลซัลติ้ง จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอิ่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2558
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลบางเลน
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการดำเนินการออกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไทรม้า
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลไทรม้า
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการบริหารจัดการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการพิจารณากำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลบางม่วง
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนากลไกลวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน Develpoment of Community Enterprise Mechanism of Agrotourism for ASEAN Tourists
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงภาคประชาชน
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาพื้นที่ดำเนินการที่ 4 ภาคกลางตอนบน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของ สตง. (แบบใหม่) และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ สตง.ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของ สตง. (แบบใหม่) และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ สตง.ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS) ภายใต้รายละเอียดงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LASS) ภายใต้รายละเอียดงบประมาณปี 2559 ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมือง เจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัย และการพูดในโอกาสต่าง ๆ ให้โดนใจมวลชน ครั้งที่ 5
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองเจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัย และการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจมวลชน ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองเจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัยและการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจมวลชน ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองเจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัยและการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจมวลชน ครั้งที่ 3
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทางการเมืองเจาะลึกกลยุทธ์การกำหนดนโยบาย การสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงาน การปราศรัยและการพูดในโอกาสต่างๆ ให้โดนใจมวลชน ครั้งที่ 4
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์รองรับความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์รองรับความเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภา และแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 6
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภา และแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 8
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภา และแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 9
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 10
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 11
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 3
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 4
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 5
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 7
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น ครั้งที่ 12
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
แหล่งทุน  : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการวิธีการจัดทำโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการวิธีการจัดทำโครงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยงานชองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558
แหล่งทุน  : 
กรองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร "หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ" (3D Printing Technology : 3DP)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ปีที่ทำวิจัย : 2558
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

Thai Health-Risk Transition : A National Cohort Study (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน  : 
Australian Government : National Health and Medical Research Council
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการ "Study on Social Transfer Schemes to Support Children in Poor Families in Thailand" (ระยะที่ 3)
แหล่งทุน  : 
UNICEF
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการติดตามประเมินผลโครงการ (ประเมินผลภายนอก) ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life) ระยะที่ 2
แหล่งทุน  : 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2258

โครงการการทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นความจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการวิจัยเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่อง นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการวิจัยเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่อง นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการวิจัยเพื่อสำรวจและประเมินกลไกการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาสังคม
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (70/2557)
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบังทอง จ.นนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการการสื่อสารความหมายและบทบาทของแฟนฟุตบอลในสังคมไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหากฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพบังคับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับ AEC
แหล่งทุน  : 
กรมการค้าต่างประเทศ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แหล่งทุน  : 
กรมการค้าต่างประเทศ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือทุกภาคส่วน
แหล่งทุน  : 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน
แหล่งทุน  : 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการชี้วัดสถานการณ์ทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อกลุ่มเป้าหมาย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการดำเนินการวิจัยประเมินและติดตามผลการพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2557
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท.ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการบริหารจัดการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2557
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการประเมินผลการเผบแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
แหล่งทุน  : 
บริษัทสมาร์ทโกล 35 จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการประเมินผลการเผยแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
แหล่งทุน  : 
บริษัทสมาร์ทโกล 35 จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2557
แหล่งทุน  : 
กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชุมชน
แหล่งทุน  : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรสถาบันการเงินชุมชน
แหล่งทุน  : 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ ให้นักเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
เทศบาลนครนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติให้นักเรียนและครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
เทศบาลนครนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา เรื่องระบบสากล GHS และความปลอดภัยด้านสารเคมี
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติระยะที่ 3
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการการฝากครรภ์เพื่อครรภ์คุณภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการผ่านการฝากครรภ์เพื่อครรภ์คุณภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมู CSR ที่สำคัญของ กฟผ. และฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ. ของฝ่ายกิจการสังคม
แหล่งทุน  : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพทางการจัดการให้กับประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับประธานสภาและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับประธานสภาและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับความเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แหล่งทุน  : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการการบูรณาการด้านสาธารณภัยสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตรวจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการตรวจและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแนวทางของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการโยธาและผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการโยธาและผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการโยธาและผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสงขลา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสงขลา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ : เจาะลึกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเลือกตั้ง การใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนหรือถูกใบแดง
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ : เจาะลึกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเลือกตั้งการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนหรือถูกใบแดง ครั้งที่ 2
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง และส่วนแบ่งตลาดสินค้าสืนเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางในระบบสถานบันการเงิน
แหล่งทุน  : 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางและส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางในระบบสถาบันการเงิน
แหล่งทุน  : 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay - TV Audience Survey)
แหล่งทุน  : 
บริษัทไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ (ระยะที่สอง)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยสำรวจการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay - TV Audience Survey)
แหล่งทุน  : 
บริษัทไทม์ คอลซัลติ้ง จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการโยธาและผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประเมินผลกระทบระบบนิเวศทางทะเล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
แหล่งทุน  : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับ/การถอนข้อสงวน/การเข้าเป็นภาคีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน 4 ฉบับ กิจกรรม : ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
แหล่งทุน  : 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาการวางผังเมืองรองรับอุตสาหกรรมและโลจิสติก์ จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งทุน  : 
จังหวัดปราจีนบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการศึกษาการวางผังเมืองรองรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งทุน  : 
จังหวัดปราจีนบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาพัฒนาการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาลเมืองสตูลภาคประชาชน
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาและจัดทำภาพประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพนวดไทย ระดับพื้นฐาน (การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ) ระดับกลาง (การนวดเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น) และระดับสูง (การนวดเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟู)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการศึกษาและจัดทำภาพประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพนวดไทย ระดับพื้นฐาน(การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ) ระดับกลาง(การนวดเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น) และระดับสูง(การนวดเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟู)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการสร้างกระบวนงานมาตรฐานงานรักษาผลประโยชน์ของรัฐด้านการสร้างระบบจัดการข้อมูลในการให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน  : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริหารของเทศบาลเมืองตำบลบางบัวทอง
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ AEC
แหล่งทุน  : 
จังหวัดลพบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ AEC
แหล่งทุน  : 
จังหวัดลพบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2557
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

การดำเนินการประเมินผลโครงการการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

การดำเนินการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

การดำเนินการสำรวจและประเมินผลความสำเร็จการประชาสัมพันธ์ (ภายนอกองค์กร) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แหล่งทุน  : 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการ Capacity Building of NESDB on National Transfer Account
แหล่งทุน  : 
United Nations Population Fund (UNFPA)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการ Competition Regulation for Broadcasting transmission Services in Thailand
แหล่งทุน  : 
Detecon Asia-Pacific Ltd.
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดจ้างการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล่งทุน  : 
กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดทำเกณฑ์กลางและการประเมินศักยภาพตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดทำบทเรียนรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อศึกษาและสนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเขตปฏิรูปที่ดิน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการจ้างประเมินมูลค่าความเสียหายของระบบนิเวศปะการังจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
แหล่งทุน  : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp : ASEAN Common Identity)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) เพื่อการพัฒนากรอบมาตรฐาน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการนโยบายการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ต้นแบบ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการบริหารจัดการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก และงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2556
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล่งทุน  : 
จังหวัดลำพูน
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาการจัดทำโครงการภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้บริหารและครูจังหวัดภูเก็ต
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแนวธรรมชาติ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (ครูศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระดับมัธยมศึกษา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติ ระยะที่ 2
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล CSR ที่สำคัญของ กฟผ.และฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของ กฟผ.ของฝ่ายกิจการสังคม
แหล่งทุน  : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์การพูดสำหรับผู้นำยุคใหม่
แหล่งทุน  : 
เทศบาลนครสงขลา
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำรองรับประชาคมอาเซียน : กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการภาพยนต์เด็กไทยกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนเด็กและอุดมการณ์ ที่แฝงอยู่
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการวิเคราะห์แร่ใยหินในน้ำดื่มที่ผ่านท่อซีเมนต์ใยหิน
แหล่งทุน  : 
บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ
แหล่งทุน  : 
กรมการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้านสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ระยะที่ 2
แหล่งทุน  : 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาวิจัย "กระบวนการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการต่างประเทศในระบบของกลุ่มประเทศอาเซียน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยเพื่อรองรับความร่วมมือในประชมคมอาเซียน พ.ศ. 2558 : การชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนและชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสินค้าและบริการในประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสู่มาตรฐานสากล
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เต (Cyber Scout) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558

โครงการสร้างและจัดทำหลักสูตร พัฒนาผู้นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน : Community leaders Development for ASEAN Community ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหล่งทุน  : 
กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการออกแบบระบบการประเมินผล KPI & Balanced Scorecard
แหล่งทุน  : 
บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2556
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการ Study on Social Transfer Schemes to Support Children in Poor Families in Thailand (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการการศึกษาความสามารถทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จำกัด
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดจำนวนช่องรายการในโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
แหล่งทุน  : 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานของประเทศสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำวัง
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการกิจกรรมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานที่บ้าน ภายใต้นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นฐาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำประมวลคำศัพท์และความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำแผนในการยกเลิกการนำเข้า การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
แหล่งทุน  : 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แหล่งทุน  : 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จังหวัดสกลนคร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการถ่ายทอดความรู้สู่ระดับส่วนราชการของจังหวัดสกลนคร
แหล่งทุน  : 
จังหวัดสกลนคร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการศูนย์ กทม.1555
แหล่งทุน  : 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ.2556-2559)
แหล่งทุน  : 
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการจ้างเหมาจัดทำบทเรียนรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (นวส.)
แหล่งทุน  : 
กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ (ประเมินภายนอก) ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life)
แหล่งทุน  : 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านความปลอดภัยทางถนน
แหล่งทุน  : 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการแนวทางในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แหล่งทุน  : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการบริหารจัดการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2555
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตัวชี้วัดที่ 4.4 และ 4.5)
แหล่งทุน  : 
กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555
แหล่งทุน  : 
กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูทั้งระบบ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดอุดรธานี (3 หน่วยงาน)
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงสำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชำนาญการและปฏิบัติการและข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีทุกระดับ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนากฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (Local Direct)
แหล่งทุน  : 
กรมการค้าภายใน
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวธรรมชาติ
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Managerial Development) เพื่อสนับสนุนการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการวางระบบบริหารและติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงการตามพันธกิจยูเนสโก (UNESCO) ตามโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life)
แหล่งทุน  : 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
แหล่งทุน  : 
กรมชลประทาน
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
แหล่งทุน  : 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษามาตรฐานบทบาทและสมรรถนะของนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการศึกษาและวิเคราห์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศหญ้าทะเลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกลไลทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยเตาเผาขยะปลอดมลพิษพร้อมเตา (ระยะที่2)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนด้วยเตาเผาขยะปลอดมลพิษพร้อมเตา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยพลังต้นทุนชีวิต ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2555
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2555
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการ From Human-Elephant-Conflict to human-Elephant-Harmony : What is the most cost-effective solution?
แหล่งทุน  : 
Economy and Environment Program for SE Asia (EEPSEA)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการ Study on Social Transfer Schemes to Support Children in Poor Children in Poor Families in Thailand (ระยะที่ 1)
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการ Valuation Assessment of lcon Species in Similan Marine National Park Willingness to Pay for Conservation
แหล่งทุน  : 
WWF
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการการติดตามและประเมินผลเพื่อถ่ายทอดแบบอย่างความสำเร็จของผู้รับบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักสังคมสงเคราะห์ เรื่องการให้การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายวิจัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณปี 2554
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ เรื่อง การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (IWRM) ของประเทศและการผลักดันสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการการศึกษาการจ่ายค่าทดแทนการรอนสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนจากระบบโครงข่ายพลังงาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเล
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการกำกับและประเมินเพื่อพัฒนาโครงการ (ประเมินภายนอก) ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read for Life)
แหล่งทุน  : 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ (NEC) ภายใต้โครงการ : การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 3
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับ ICT ชุมชน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการกิจกรรมศึกษายุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาด้านการตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยลุ่มน้ำป่าสักและเจ้าพระยาตอนล่าง ปี 2553
แหล่งทุน  : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการจัดบริการและกำกับติดตามผลงานบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการจัดบริการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการตัวแทนอำพราง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555
แหล่งทุน  : 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่งานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ฯ
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและผู้บริหารศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการถอดบทเรียนเมื่อดอกรักบานพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในเมืองในโครงการ เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบาก
แหล่งทุน  : 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการบทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554
แหล่งทุน  : 
กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการประเมินผลการดำนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) กรมการพัฒนาชุมชน
แหล่งทุน  : 
กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการประเมินผลการนำนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การปฏิบัติระดับประถมศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการประเมินผลติดตามการมีส่วนร่วมและสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนปีงบประมาณ 2554
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริการส่วนตำบลและเทศบาลตำบล
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี (18 หน่วยงาน)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการปลูกฝังค่านิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งทุน  : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แหล่งทุน  : 
กรมการปกครอง
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาเครือข่ายการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขยายผลเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐ และคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการพัฒนาเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2
แหล่งทุน  : 
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน
แหล่งทุน  : 
จังหวัดสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานประกอบการสปาไทยเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสถาบัน ฝึกอบรมวิชาชีพสปาในภูมิภาคอาเซียน (2 โครงการย่อย)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557

โครงการรณรงค์ รู้จักสื่อ รู้ใช้สารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยผ่านชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
แหล่งทุน  : 
มูลนิธีเพื่อการพัฒนาเด็ก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร้างแนวร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการวิจัย เรื่อง ทิศทางการเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรีในอีก 15 ปีข้างหน้า
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
แหล่งทุน  : 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน  : 
กรมการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการศึกษาการยกฐานะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นมหานครหาดใหญ่
แหล่งทุน  : 
เทศบาลนครหาดใหญ่
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการศึกษาติดตามการปฏิรูปประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปธรรมาภิบาลภาครัฐ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการศึกษาระบบบริการสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษาผลกระทบต่อคนพิการที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างในสังคม
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จังหวัดสิงห์บุรี
แหล่งทุน  : 
จังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดลพบุรี
แหล่งทุน  : 
จังหวัดลพบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสร้างเสถียรภาพระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
แหล่งทุน  : 
จังหวัดนครนายก
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2554
แหล่งทุน  : 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการเสริมพลังบวกคน 2 วัย ใจอาสา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2554
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการ Thai Health-Risk Transition : A National Cohort Study (ระยะที่ 2)
แหล่งทุน  : 
Australian Government : National Health and Medical Research Council
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการกลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ : มุมมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศต้นทาง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวยุโรป
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2552
แหล่งทุน  : 
สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ประเมินผลในช่วงสองปีครึ่งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2553
แหล่งทุน  : 
กรมการพัฒนาชุมชน
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แหล่งทุน  : 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนอันนำสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ : รายกรณีศึกษา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนหญิงเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยอันนำสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ : รายกรณีศึกษา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม สาขาเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพร (รุ่นที่ 1)
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการกิจกรรมอบรม/สัมนาในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการคาราวานสตรีและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2553
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดทำประมวลคำศัพท์และความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการจัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรกรมการปกครอง
แหล่งทุน  : 
กรมการปกครอง
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2552
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอกและการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้
แหล่งทุน  : 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการนำร่องจ่ายค่าตอบแทนให้ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนด้านการใช้ประโยชน์และการบริหารตามหลัก PES
แหล่งทุน  : 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการบริหารจัดการและประเมินผลบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก ปี 2553
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ พ.ศ.2553-2554
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการประเมินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล (22 หน่วยงาน)
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการประเมินผลโครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2553
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างขององค์การคลังสินค้า
แหล่งทุน  : 
องค์การคลังสินค้า
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการผลิตสารคดีโทรทัศน์ในโอกาส 50 ปี นิวเคลียร์ในประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการพัฒนาเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย
แหล่งทุน  : 
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย : การจัดทำฉลากตามระบบ GHS สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และการนำหลักการประเมินความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับการแสดงฉลากตามระบบ GHS
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการพัฒนาต่อยอดระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม
แหล่งทุน  : 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการพัฒนาระบบบริหารตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
แหล่งทุน  : 
กรมธุรกิจพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเกษตรอินทรีย์ด้านโลจิสติกส์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2556

โครงการรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการเรียนรู้
แหล่งทุน  : 
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า (Commodity Flow) ไทย-สหรัฐฯ และไทย-ปานามา สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง (อุตสาหกรรมนำร่อง)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษาการโฆษณาของธุรกิจโทรคมนาคมและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
แหล่งทุน  : 
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ.2555-2558)
แหล่งทุน  : 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในสังคมไทย ระยะที่ 1
แหล่งทุน  : 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (การสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง)
แหล่งทุน  : 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการศึกษาสถานภาพความต้องการความรู้ และการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์สู่ผลสัมฤทธิ์
แหล่งทุน  : 
กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี 2553
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการเสริมสร้างความรู้และการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาด) : ออกแบบแบบสอบถาม เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร (รุ่นที่ 2)
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนคนเก่ง บ้านเรา (รุ่นเยาวชนข่าวข้น)
แหล่งทุน  : 
การเคหะแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติมั่นคง
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ปีที่ทำวิจัย : 2553
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการ Empowering Homeworkers in ASEAN Countries through the Usage of ICT
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการ Thaitelecentre.org Academy Curriculum Development : Phase I
แหล่งทุน  : 
International Development Research Centre
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการการจัดพิมพ์หนังสือครบรอบ 16 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งทุน  : 
สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แหล่งทุน  : 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
แหล่งทุน  : 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการเผยแพร่และติดตามการนำผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมไปใช้ประโยชน์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการการพัฒนาแบบวัดในการจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
แหล่งทุน  : 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการดื่มสุรากับความรุนแรงในการทำงาน
แหล่งทุน  : 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการศึกษาปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวทางในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็กและปัญหาครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน  : 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีจังหวัดนนทบุรี
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ
แหล่งทุน  : 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555

โครงการการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติชุด ดั่งสายธารล้านศรัทธา ปวงประชาขอสดุดี มหาราชินีแม่ของแผ่นดิน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาด้านการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 1
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านบริหารจัดการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพรไทย รวมจำนวน 8 วิสาหกิจ
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (ยสทช.)
แหล่งทุน  : 
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลข้อมูลการประเมินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
แหล่งทุน  : 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ : คู่มือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2552
แหล่งทุน  : 
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดทำแผนแม่บทการสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 - 2557
แหล่งทุน  : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2552-2555) และถ่ายทอดความรู้สู่ระดับหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนระยะ 3 ปี ให้แก่สมาคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งทุน  : 
สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการจัดนิทรรศการ Telecentres in Thailand
แหล่งทุน  : 
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการจัดบริการและประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจัดบริการและประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของศูนย์บริการสาธารณสุขเอกชน กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจ้างถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
แหล่งทุน  : 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการจำแนกและกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
แหล่งทุน  : 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการเยียวยานักท่องเที่ยว กรณีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้เพราะถูกปิดล้อม
แหล่งทุน  : 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการทัณฑสถานเปิดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน  : 
กรมราชทัณฑ์
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2554

โครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2552
แหล่งทุน  : 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพรอบใหม่
แหล่งทุน  : 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการประเมินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์กรการบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2552

โครงการประเมินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
แหล่งทุน  : 
องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการประเมินผลการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แหล่งทุน  : 
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัย/นวัตกรรมภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
แหล่งทุน  : 
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน  : 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย : 2552
ปีที่แล้วเสร็จ : 2553

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กิจกรรมการศึกษาระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
แหล่งทุน  :