| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
|
 
เข้าสู่ระบบ
แหล่งทุนภายใน
แหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ชุดฝึกอบรมทางไกล
e-Jodil
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ  
 
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
สาขาการวิจัย
ประเภทงานวิจัย
คำสำคัญ
 
ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหา
อย่างน้อยที่สุด 1 หัวข้อ
เพื่อค้นหางานวิจัยที่ต้องการ
ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

กลยุทธ์การตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
นางนุชจรี กมลสุขอุดม
นางสาวจีรามร หัสเนตร
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 516  คน

การสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้พิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
ปีที่แล้วเสร็จ : 2559
จำนวนผู้เข้าชม : 479  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 523  คน

การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตรจารย์ ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 521  คน

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การผลิตและการตลาด ของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา กันตนามัลลกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา โพธิ์ดี
ปีที่แล้วเสร็จ : 2558
จำนวนผู้เข้าชม : 629  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 580  คน

การพัฒนาแบบจำลองเครือข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัย ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยไทย
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน
นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2557
จำนวนผู้เข้าชม : 539  คน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูปฐมวัย เรื่อง การสร้างเสริมพฤติกรรมรักการ อ่านของเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 515  คน

การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาทางไกล
ผู้วิจัย  : 
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 524  คน

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมดนตรีไทยบำบัดที่มีต่อเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
ผู้วิจัย  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 592  คน

การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมให้ กับผู้เรียนในสถานศึกษา
ผู้วิจัย  : 
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ : 2555
จำนวนผู้เข้าชม : 591  คน

จำนวนงานวิจัย
11
เรื่อง