| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลนักวิจัย
ฐานข้อมูลนักวิจัย
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
การสมัครอบรมวิจัย หลักสูตรที่ผ่านมา ค้นหาผู้เข้าอบรม  
 
 
 
หลักสูตร
:
การพัฒนาต้นกล้านวัตกร
กำหนดการ
:
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่
:
ห้องประชุม 1608 – 1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหาร
รายละเอียด
:
   
หมดเขตลงทะเบียน

   
หลักสูตร
:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
กำหนดการ
:
วันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
สถานที่
:
ห้องประชุม 1608 – 1608/1 ชั้น 6  อาคารบริหาร
รายละเอียด
:
   
หมดเขตลงทะเบียน

 
 
หลักสูตร
:
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
กำหนดการ
:
30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
สถานที่
:
ห้องประชุม 2604 ชั้น 6 อาคารบริหาร
รายละเอียด
:
   
หมดเขตลงทะเบียน

 
 
หลักสูตร
:
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย (จำนวนจำกัด)
กำหนดการ
:
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น
สถานที่
:
ห้อง 1607 อาคารบริหาร ชั้น 6 อาคารบริหาร
รายละเอียด
:
   
หมดเขตลงทะเบียน
  รายชื่อผู้สมัคร

 
 

 
หลักสูตร
:
การสร้างเครื่องมือวิจัย
กำหนดการ
:
15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
:
   
หมดเขตลงทะเบียน
  รายชื่อผู้สมัคร