มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูลวารสาร
     ระดับนานาชาติและระดับชาติ
 
 
 
 
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ
 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
  (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)
ฐานข้อมูล ISI
  (Web of Science)
ฐานข้อมูล Scopus
ฐานข้อมูล TCI
รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์