ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยของ มสธ.

ลำดับที่
ชื่อระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
คลิกเพื่อ Down load
1. ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
1.1.1
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2542
1.1.2
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.1.3
การดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2545
1.1.4
เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2550
1.1.5
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ว่าด้วย การวิจัยสถาบัน พ.ศ.2552
     1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.1
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2543
1.2.2
กองทุนวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547
1.2.3
การบริหารโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเองของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
2.1.1
เกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย
2.1.2
เกณฑ์การพิจารณาโครงการและการคิดงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน พ.ศ.2553
2.1.3
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล
2.1.4
ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย
     2.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริหารโครงการวิจัย
2.2.2
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารโครงการวิจัย
2.2.3
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อบริหารโครงการวิจัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
     2.3 การเผยแพร่/ใช้ประโยชน์
2.3.1
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย พ.ศ.2558
2.3.2
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558
2.3.3
หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ.2558
3. คำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
-
-
-
     3.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2.1
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเฉพาะทาง