แบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัย

                        - อยู่ในช่วงปรับปรุงเอกสาร เอกสารใดมีปัญหา กรุณาติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยตรง

ลำดับที่
ชื่อแบบฟอร์ม
คลิกเพื่อ Download
1. แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
1.1
เกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

-

1.2
แบบ ว-1ช [แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)]
-
1.3
แบบ ว-1ด [แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)]
-
1.4
แบบ นท-1ช [แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย]>
-
1.5
แบบ นท-1ด [แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย]
-
1.6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
-
1.7
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
-
1.8
นโยบายรัฐบาล
-
1.9
แบบ สวพ.01(1) [แบบเสนอโครงการวิจัย]
-
1.10
แบบ สวพ.03(1) [แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย]
1.11
แบบ สวพ.04(1) [เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย]
-
1.12
แบบ สวพ.05(1) [สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มสธ.]
1.13
แบบ สวพ.05/ช(1) [สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มสธ.]
1.14
แบบ สวพ.06(1) [หนังสือมอบอำนาจ]
-
1.15
แบบ สวพ.06/ช(1) [หนังสือมอบอำนาจ]
1.16
แบบ สวพ.07(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน]
1.17
แบบ สวพ.07/ช(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย]
1.18
แบบ สวพ.08(1) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]
1.19
แบบ สวพ.12(1) [แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย / ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย]
2. แบบฟอร์มทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อิงรูปแบบวิจัย)
2.1
แบบ สวพ. 01(1) [แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน]
-
2.2
แบบ สวพ. 03 [แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย]
-
2.3
แบบ สวพ. 04(1) [เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย]
-
2.4
แบบ สวพ. 07(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย มสธ.]
-
2.5
แบบ สวพ. 08(1) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย มสธ.]
-
2.6
แบบ สวพ. 12 [แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย / ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย]
-
3. แบบฟอร์มทุนวิจัยทางวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี)
3.1
แบบ สวพ. 01 [แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน]
3.2
แบบ สวพ. 01/ช [แบบเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน]
3.3
แบบ สวพ. 02 [แบบสรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย]
3.4
แบบ สวพ. 02/ช [แบบสรุปสาระสำคัญของชุดโครงการวิจัย]
3.5
แบบ สวพ. 03 [แบบฟอร์มนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย]
3.6
แบบ สวพ. 04 [เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย]
3.7
แบบ สวพ. 05 [สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มสธ.]
3.8
แบบ สวพ. 05/ช [สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มสธ./ชุดโครงการวิจัย]
3.9
แบบ สวพ. 06 [หนังสือมอบอำนาจ]
3.10
แบบ สวพ. 06/ช [หนังสือมอบอำนาจ/ชุดโครงการวิจัย]
3.11
แบบ สวพ. 07 [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย มสธ.]
3.12
แบบ สวพ. 07/ช [แบบรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย]
3.13
แบบ สวพ. 08 [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย มสธ.]
3.14
แบบ สวพ. 12 [แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย / ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย]
4. รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
4.1
แบบ สวพ. 09 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ มสธ.]    
                    -1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
-
                    -2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
                      (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)
                    -3 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
                    -4 ประเภทวิจัยสถาบัน
                    -5 ประเภทการวิจัยภาระงานประจำ
                    -6 ประเภทการศึกษาทางไกลปกติ
                    -7 ประเภทพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาทางไกล
                    -8 ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล
                    -9 ประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
4.2
แบบ สวพ. 11 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยสำหรับชุดโครงการวิจัยของ มสธ.]    
                    -1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
-
                    -2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
-
4.3
แบบคำขอรับเงินสนับสนุน    
                    -1 แบบคำขอรับเงินค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัย
-
                    -2 แบบคำขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย
-
5. แบบฟอร์มทุนวิจัยสถาบัน
5.1
สวพ.01(ฝวส.) [แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน/การวิจัยจากงานประจำ  (R2R)]
5.2
สวพ.02(ฝวส.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยสถาบัน  /การวิจัยจากงานประจำ(R2R)]
5.3
สวพ.03(ฝวส.) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยสถาบัน  /การวิจัยจากงานประจำ(R2R)]
5.4 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน(กรณีที่ไม่ตีพิมพ์บทความวิจัย)
 
5.4 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน(กรณีตีพิมพ์บทความวิจัย)
 
6. แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล
6.1 
สวพ.01(1)(ศวก)   เสนอโครงการวิจัย(ปกติ)/ชุดโครงการวิจัย
6.2 
สวพ.03(1)(ศวก)   บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
6.3 
สวพ.04(1)(ศวก)   เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย
-
6.4 
สวพ.05 (ศวก)      สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
6.5 
ศวก.03               บันทึกรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
6.6 
ศวก.04              บันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย