ความเป็นมา

               พ.ศ. 2522 สถาบันวิจัยและพัฒนามีฐานะเป็น "ฝ่ายวิจัย" ในสังกัดสำนักวิชาการ โดยเป็นหน่วยงาน
ประสานการวิจัยของสาขาวิชาต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยประสานงานการวิจัย บริการข้อมูลเผยแพร่ผลงานการวิจัย และเป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการวิจัย 

               ต่อมาภาระงานด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพื่อให้หน่วยงานสามารถรองรับและตอบสนองภารกิจดังกล่าว
ได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
สุโขทัยรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 42 
หน้า 139 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535