วิสัยทัศน์

         " เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยและสังคม"