พันธกิจ

              1. ให้บริการด้านการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
              2. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
              3. สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
              4. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัย
              5. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย