การจัดการความรู้(KM) สวพ. (ปี 2557)

   - รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน
       (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  

   - รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน
      (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

   - สรุปความรู้จากการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเพิ่มคุณค่าในงานบริการ 

   - สรุปการจัดโครงการสัมมนา และ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
     เรื่อง การพัฒนาการให้บริการของ สวพ. เพื่อสร้างความประทับใจ 

   - ประกาศแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานวิจัยที่ดีของ สวพ. เพื่อสร้างความประทับใจ 

   - เอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการงานวิจัยที่ดีของ สวพ. เพื่อสร้างความประทับใจ