ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปี 2560

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนบูรณาการ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป ประกอบด้วย
1. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ว-6)
4. แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ บช-3)

ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
3. แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นท-1ช)

ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นท-1ด)

ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ/งาน ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ประกอบด้วย
1. ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
2. ผนวก 2 ยุทธศาสตร์ประเทศ
3. ผนวก 3 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
4. ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
5. ผนวก 5-8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
6. ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
7. ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
8. ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใชัสัตว์ฯ
9. ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน
10. ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
11. ผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
12. ผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
13. ผนวก 16 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :        

ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป.rar 
ส่วนที่ 2 แบบเสนอแผนงานวิจัย.rar 
ส่วนที่ 3 แบบเสนอโครงการวิจัย.rar 
ส่วนที่ 4 แบบเสนอโครงการ-งาน.rar 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก.rar 
ส่วนที่ 6 เกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
             จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560