งบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) ประจำปี 2559

               โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทอิงรูปแบบการวิจัย : เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โดยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (outcomes) และ/
หรือผลกระทบ (Impact) ที่เป็นรูปธรรมต่อพื้นที่/ชุมชน/กลุ่มตัวอย่างในการให้บริการอย่างแท้จริง โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ e-Research Management
และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ  สวพ.01(1) จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งบันทึก นำส่ง ตามแบบ สวพ.03 ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่หมายเลข 7586 – 7587

      เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

          1. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                     1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการ
                           วิชาการแก่สังคม ประเภทอิงรูปแบบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
                      2.1 แบบ สวพ.01(1) [แบบเสนอโครงการวิจัย]
                      2.2 แบบ สวพ.03 [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]
          3. เกณฑ์การคิดงบประมาณ
                      3.1 แบบ สวพ.04(1) [เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย]
                   3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารคู่มือการจัดทำคำขอและบริหารจัดการ
                        โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          4. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
                      4.1 แบบ สวพ.12 [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]
                      4.2 แบบ สวพ.07(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]
                      4.3 แบบ สวพ.08(1) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]