ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

       

              สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น โดยปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ยังคงเหลือประมาณ 2 ใน 3 ของงบประมาณที่เคยได้รับการจัดสรร ดังนั้น การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจึงจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณตามสัดส่วนเช่นกัน และนักวิจัยจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมของสำนักบริหารโครงการฯโดยมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

      เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. แบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัย(แบบฟอร์ม ว 1 ด)
  3. คำชี้แจงแบบฟอร์ม ว 1 – ด
  4. แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์ประจำปีงบปรมาณ 2559
  5. แบบฟอร์ม output ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559
  6. แบบฟอร์ม output ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน herp
  7. ปฏิทินการดำเนินงาน

               สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ                               สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
               128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
               โทรศัพท์ 0-219-3108 และ 0-219-3124 โทรสาร 0-219-3107
               e-mail:herp.mua@gmail.com