| หน้าหลัก | สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. | มสธ.
 
เข้าสู่ระบบ
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
ฐานข้อมูลงานวิจัย มสธ.
ฐานข้อมูลนักวิจัย มสธ.
การอบรมความรู้ด้านการวิจัย
e-JODIL
facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.
 
ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสำนึกความรักชาติให้เกิดแก่นักเรียนโดยใช้เนื้อหาและแหล่งวิทยาการทางประวัติศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2559
ผู้เยี่ยมชม
:
985  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2559

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ดวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็จกนก เอื้อวงศ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2559
ผู้เยี่ยมชม
:
576  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการสอน
สำหรับครูเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ สาธิต วิมลคุณารักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
446  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : ธันวาคม 2558

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง มอญร้องไห้
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
นางสาวอัมพร อู่รัชตมาศ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
450  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : ธันวาคม 2558

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา
เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
472  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : ธันวาคม 2558

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและ การนำเสนอผลการวิจัยการเรียนการสอน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
อาจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
467  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2558

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
578  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กรกฎาคม 2558

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2558
ผู้เยี่ยมชม
:
559  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2558

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากน้ำป่าสำหรับโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
619  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2558

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
517  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2558

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
528  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2558

ชื่อเรื่อง
:
การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
583  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบ STOU e-Learning Instructional
Design Medle
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
561  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
แนวการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระร่วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
586  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กันยายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลโดยใช้เว็บแคสต์แบบปฏิสัมพันธ์
เรื่อง โภชนบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินาจันทรศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
588  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กันยายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้เรียน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ปาริฉัตร ช้างสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส
ปีที่แล้วเสร็จ
:
255
ผู้เยี่ยมชม
:
500  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กันยายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ณรงค์ ทีปประชัย
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
587  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กันยายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
588  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กรกฎาคม 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช
สำหรับนักศึกษา
ผู้วิจัย
:
นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
516  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กรกฎาคม 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การผลิตเอกสารประกอบ
การเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
584  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : มิถุนายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการวิจัยเชิงประเมิน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
536  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤษภาคม 2557

ชื่อเรื่อง
:
การจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจ
และความสามารถในการสื่อสารของเด็กสมาธิสั้น
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
712  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤษภาคม 2557

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
576  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2557

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับครู
ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
เล่มที่ 1 เรื่องที่ 1-9
(ประมวลสาระ เล่มที่ 2 และแนวการศึกษา เล่มที่ 1-2
เก็บที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.)
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
612  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น (แผ่นโปรแกรมเก็บที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.)
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2557
ผู้เยี่ยมชม
:
535  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สำหรับครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ศุภนิตา สุดสวาสดิ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
542  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤศจิกายน 2556

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศสำหรับครู
บรรณารักษ์
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
594  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : สิงหาคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ใช้ในการศึกษาทางไกล
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
649  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : กรกฎาคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสาระ
หน้าที่พลเมือง
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
538  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2556

ชื่อเรื่อง
:
หลักการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับ
ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
548  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : เมษายน 2556

ชื่อเรื่อง
:
การสร้างเสริมพฤติกรรมรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
552  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : มกราคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครูสังคมศึกษา
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม ให้กับผู้เรียน
ในสถานศึกษา
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2556
ผู้เยี่ยมชม
:
534  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : มกราคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกลการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
515  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
564  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
547  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบจิตร คำจัตุรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
527  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
553  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การใช้แหล่งการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
561  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา เรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ภนิดา มาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
604  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง พื้นฐานการให้
การปรึกษาครอบครัวสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
545  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการที่ปรึกษา
สำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
551  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการคิด
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
อาจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
668  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะ
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
592  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
612  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยศึกษา
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มัคคสมัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
582  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์วรรณา บัวเกิด
รองศาสตราจารย์ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
545  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตชุดการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางสำหรับครู
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพ
อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
545  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับครู
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถม
ผู้วิจัย
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
553  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การสืบค้นสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสรเศรษฐ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
534  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
แนวการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดสงขลา
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2555
ผู้เยี่ยมชม
:
506  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติสำหรับครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
537  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤษภาคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงสำหรับครู
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย และคณะ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
493  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤษภาคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนพันธุศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
555  คน
   
  เดือน ปี ที่เผยแพร่ : พฤษภาคม 2556

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลแบบอิงประสบการณ์
"การทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนสำหรับครู"
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์
อาจารย์วาณี บุณยะไวโรจน์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
575  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
602  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลก
ของนักเรียนสำหรับครูสังคมศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
541  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ e-Training เรื่อง ทักษะการสอน
งานสำหรับหัวหน้างาน
ผู้วิจัย
:
นายเมธี ปิยะคุณ
นายสุรชัย เลิศธนาผล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
517  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาช่วงระยะความสนใจของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
ผู้วิจัย
:
อาจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
548  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว" จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา สาตพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
1786  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรม การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สำหรับ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
583  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรม การวิจัยสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
506  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
ชุดฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษา
ทางไกล กรณีแรงงานระดับต้น
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
590  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสื่อประสมสำหรับครูสังคมศึกษา
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
530  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ E-TRAINING :
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ อุปรมัย
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
571  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
รองศาสตราจารย์นพพร โทณะวณิก
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
545  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
524  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษาทางไกล:
เยาวชนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิชาทักษะการสื่อสาร
เพื่อการทำงาน
ผู้วิจัย
:
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณชาดา
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
517  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การวิจัยและพัฒนาแรงงานด้วยระบบการศึกษาทางไกล:
กรณีแรงงานระดับต้นวิชาความปลอดภัยและสุขภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
568  คน
   
 

ชื่อเรื่อง
:
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริการ
และการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดประชาชน
ผู้วิจัย
:
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ปีที่แล้วเสร็จ
:
2554
ผู้เยี่ยมชม
:
640  คน
   
 

จำนวนชุดฝึกอบรมทางไกล
69
เรื่อง