มสธ.วิจัย - คำแนะนำการส่งบทความ
     

 
 
 
  ขอบเขตของผลงาน
         เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ใน 3 กลุ่ม ดังนี้
                  - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  - กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
                  - กลุ่มการศึกษา
 
  ลักษณะผลงานวิจัยที่นำเสนอ
1. ผลงานวิจัยที่นำเสนอเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักวิจัย  และนักวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว
    ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน
2. วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของ
    บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอ
    ในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรอง
    การนำเสนอผลงานวิจัยด้วย
3. การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นการนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบ
    PowerPoint ใช้เวลาในการนำเสนอผลงานเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที
 
  ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ ird.stou.ac.th/stouconference
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
    ระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2562”

3. บุคคลภายนอกรวมถึงนักศึกษา มสธ. ส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 3,000 บาท

    บุคลากร มสธ. ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท  ภายใน 1 สัปดาห์ หลังทำการลงทะเบียน

4. ติดตามสถานะบทความผ่านระบบออนไลน์
5. ปรับแก้ไขรูปแบบบทความ
6. ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีบทความผ่านการพิจารณา)
 
  กำหนดการส่งและการพิจารณาบทความ
วันที่ รายละเอียด
  1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561     เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม
  15 มกราคม 2562    แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  15 – 31 มกราคม 2562    ปรับแก้ไขบทความวิจัย
  22 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัย
  18 มีนาคม 2562    จัดการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย