มสธ.วิจัย - การชำระค่าลงทะเบียน
     

 
 
ค่าลงทะเบียน
    อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
                 - บุคคลภายนอก  (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป  
                   นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) จำนวน 3,000 บาท
                 - บุคลากร มสธ.  จำนวน 2,000 บาท
    อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
                 - บุคคลภายนอก จำนวน 500 บาท
                 - บุคลากร มสธ. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


 
วิธีการชำระเงิน
   ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี
   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรสาร 0 2503 4898
   หรือทางอีเมล์ stouconference@stou.ac.th
 
   ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์หลังทำการลงทะเบียน
   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ชำระเงินภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562
 
   (โปรดเก็บหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันที่ 18 มีนาคม 2562 พร้อมรับใบสำคัญรับเงิน)
 
 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี