สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2   ถนนเเจ้งวัฒนะ   ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์  0-2504-7594    มือถือ 084-360-5046    โทรสาร 0-2503-4898

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

   โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ