วิสัยทัศน์

VISION
     “เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”

พันธกิจ

MISSION
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
  2. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
  3. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศ
    ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
  4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคนและสังคม