คณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-504-7581

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-504-7582

นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ

เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-504-7585
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ

หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7586

ดร.รสิกา อังกูร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7588

นางปาลีรัตน์ การดี

หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

โทรศัพท์ : 02-504-7590

นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์

หัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7592