คณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-504-7581

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-504-7582