คณะอนุกรรมการบริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข

หัวหน้างานอำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางนุชจรี กมลสุขอุดม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย

ดร.รสิกา อังกูร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

นางปาลีรัตน์ การดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ