สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันฯ เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล บริหารงานทั่วไป การบริการจัดการ งานสำนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่น และงานที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะ

อารยา ทรัพย์ผาสุข

หัวหน้างานอำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานอำนวยการ

อารยา ทรัพย์ผาสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการ


บุคลากรงานอำนวยการ

ณัฐพล สิทธิผล

พนักงานธุรการ

มณฑา สุขสุเมฆ

พนักงานธุรการ

พิมลภัทร บุญเยี่ยม

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

งานบริหารทั่วไป

จุฑาภรณ์ มีเสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
บุคลากรงานบริหารทั่วไป

ธัญนันท์ วันพนม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วีนา เขาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป