สำนักงานเลขานุการ

     มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันฯ เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล บริหารงานทั่วไป การบริการจัดการ งานสำนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่น และงานที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะ

งานบริหารงานทั่วไป
งานอำนวยการ

นายสมยศ เสียมสกุล

ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน