ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ประสานงานสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางและการจดทะเบียน ต่ออายุ และเพิ่มเติมประสบการณ์ของนักวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาไทย รวมถึงบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7592

นางภาวัน ภูวจรูญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7593

นางศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7593

นางสาวอรปวีณ์ วศินพงศ์วณิช

นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-504-7593

นางสาวสุมนลักษณ์ จวนเจริญ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7593