ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ

             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ประสานงานสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางและการจดทะเบียน ต่ออายุ และเพิ่มเติมประสบการณ์ของนักวิจัยในบริษัทที่ปรึกษาไทย รวมถึงบริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

โทรศัพท์ : 02-504-7592

โทรศัพท์ : 02-504-7593

โทรศัพท์ : 02-504-7593

โทรศัพท์ : 02-504-7596

โทรศัพท์ : 02-504-7593