ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 แหล่งทุน

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
  1. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29”
  2. เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
      ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 7681

2. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. อยู่ระหว่างประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย
  1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php
และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ http://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก
       ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เลขที่  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 3599 ต่อ 655

4. สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

       สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง และจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก 
       ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) สำนักงาน กสทช.
อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2670 8888 ต่อ 5164

5. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2564 

       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/
และยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th
ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2563  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pmu_c@nxpo.or.th