ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
“ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ 
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 590, 591