ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

กรมทรัพยากรน้ำ

   มีความประสงค์จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ
 และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 
2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ
เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2298 6602-3