พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มสธ.

(วันที่ 24 สิงหาคม 2563)

ผลการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒          

ผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมหรือพัฒนาประเทศ 

ที่

รายชื่อผลงานวิจัย

ผลการพิจารณา

ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  เธียรจรูญกุล

(สาขาวิชานิติศาสตร์)

สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับดีมาก

A Regional Economic History of Thailand

ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์  อุยยานนท์

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับดีมาก

การประยุกต์ระบบสากล GHS ในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ในบ้านเรือนในจังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับดี

การประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์

อาจารย์ ดร.ธีระวุธ  ธรรมกุล และคณะ

(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับดี

 

ประเภทผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล

ที่

รายชื่อผลงานวิจัย

ผลการพิจารณา

การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม

อาจารย์ ดร.กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์

(สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)

สมควรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ระดับดี