ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 590, 591

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก