สำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ : การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตาม ประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช. อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30…

Continue Readingสำนักงาน กสทช.