กรมทรัพยากรน้ำ
มีความประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ชั้น 10 กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 6000 ต่อ 6335

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ระหว่างประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564)  โดยมีโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็น ดังนี้

 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการทำงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่และระดับจังหวัด

 2. การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศ

 3. ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

 4. เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบุคมยาสูบ

 5. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ

 6. การเลิกบุหรี่

 7. การพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ

 8. การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th ไปที่ เมนูศูนย์ข้อมูล เลือกหัวข้อทุนวิจัย  โดยยื่นเอกสารสมัครขอรับทุนวิจัยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : trcresearch1@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ

 2. แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

 3. แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

 4. แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคตภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/  ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 1,000 บาท และนักศึกษา จำนวน 500 บาท  ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ลงทะเบียนโดยสแกน QR Code เมื่อผ่านการอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วลัยลักษณ์ พันธุรี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 0 5551 7488 ต่อ 808, 09 5640 7839 หรือ research.northern@gmail.com