สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน 5 โครงการดังนี้    1. โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยวิธีคัดเลือก    2. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก    3. โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยวิธีคัดเลือก    4. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก    5. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน…

Continue Readingสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ