ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก