ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก

กรมทรัพยากรน้ำ
มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยวิธีคัดเลือก
ภายในวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา 08.30 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ
เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6
ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายจตุพง
ษ์ ไพบูลย์โรจนา ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์หมายเลข 08 6472 1584

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเว็บไซต์http://nriis.nrct.go.th/ และทำหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะได้ตรวจสอบและประสานงานการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบต่อไป  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2244 2067-8

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประสงค์ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/ และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเว็บไซต์http://nriis.nrct.go.th/  พร้อมทำหนังสือแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะได้ตรวจสอบและประสานงานการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบต่อไป