กรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://opm.rid.go.th หรือ http:procurement.rid.go.th พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2241 7282

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://opm.rid.go.th หรือ http:procurement.rid.go.th/ พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 12.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2241 7282

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://opm.rid.go.th และยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิศวกรรม โทรศัพท์หมายเลข 0 2243 6934

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ http://opm.rid.go.th พร้อมยื่นข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2241 0655

กรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 6000 ต่อ 6410