ข้อมูลการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ปีโครงการที่ส่ง สกสว.งบประมาณที่เสนอ (บาท)โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณที่ได้รับ
25645 โครงการวิจัย4,520,0005 โครงการวิจัย4,520,000
25656 โครงการวิจัย5,094,0006 โครงการวิจัย5,094,000
256613 โครงการวิจัย16,530,41213 โครงการวิจัย16,530,412