โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) ประจำปี 2559

              โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทอิงรูปแบบการวิจัย : เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิจัยและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยในการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศ โดยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (outcomes) และ/หรือผลกระทบ (Impact) ที่เป็นรูปธรรมต่อพื้นที่/ชุมชน/กลุ่มตัวอย่างใน การให้บริการอย่างแท้จริง โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ e-Research Management และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ  สวพ.01(1) จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งบันทึก นำส่ง ตามแบบ สวพ.03 ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 7586 – 7587

             2.1 แบบ สวพ.01(1)  [แบบเสนอโครงการวิจัย]

             2.2 แบบ สวพ.03   [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]

             3.1 แบบ สวพ.04(1) [เกณฑ์การคิดงบประมาณโครงการวิจัย]

             3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารคู่มือการจัดทำคำขอและบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

                  (ไม่อิงรูปแบบวิจัย) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

             4.1 แบบ สวพ.12  [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

             4.2 แบบ สวพ.07(1) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

             4.3 แบบ สวพ.08(1) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

          5. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ