ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  • ขั้นตอนที่ 1 
    จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เกี่ยวข้อง

        1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยนวัตกรรม
        1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
        1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559
        1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559
        1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559

2. แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับประกอบการขอรับทุน

        2.1 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (สวพ.01 ฝปส.)
        2.2 เอกสารหมายเลข 1 แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
        2.3 เอกสารหมายเลข 2 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
       

3. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้)

        3.1 บันทึกจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน (Print ออกจากระบบ URMS)
        3.2 เอกสารหมายเลข 1 คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
        3.3 เอกสารหมายเลข 2 การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

4. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

        4.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (สวพ.02)
        4.2 แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ.03)
        4.3 บันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้า ขยายเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ.04)