ทุนวิจัยนวัตกรรม ปี 2567

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

  • ขั้นตอนที่ 1 
    จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2

วิธีการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยในระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เกี่ยวข้อง

        1.1 ประกาศเปิดรับทุนนวัตกรรม 2567
        1.2 ข้อบังคับ มสธ.ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2565
        1.3 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ
       

2. เอกสารสำหรับใช้สำหรับประกอบการขอรับทุน

        2.1 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (สวพ.01 ฝปส.)
        2.2 แบบประเมินตนเองสำหรับนักวิจัย
        2.3 เอกสารหมายเลข 1 แบบคำรับรองของหน่วยงาน (กรณีหัวหน้าโครงการ)
        2.4 เอกสารหมายเลข 2 แบบคำรับรองของหน่วยงานกรณีผู้ร่วมฯ
        2.5 เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจสอบความครบถ้วน

3. แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าและการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

        3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (สวพ.02)
        3.2 แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ.03.)
        3.3 แบบบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (สวพ. 04)