โครงการจิตอาสา “สวพ.ปันสุข ปลูกป่า” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ภายหลังจากการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และ 2) เพื่อส่งเสริมการทำความดี และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อชุมชน มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

กิจกรรม “ปลูกป่า

กิจกรรม “ปันสุข”

เอกสารโครงการจิตอาสา “สวพ.ปันสุข ปลูกป่า”เมื่อวันที่  23-24  พฤษภาคม   2567