โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล โดยขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567
ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล มีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

เอกสาร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล เมื่อวันที่  23-24  พฤษภาคม   2567