โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม 2604-2604/1
อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช