***ปิดรับสมัคร**

เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์จริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอเชิญนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มสธ.
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในคน”
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคเช้า : การอภิปราย เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในคน
วิทยากร : รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
(ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ.)

และ รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป
(กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ.)
ภาคบ่าย : การบรรยาย เรื่อง การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรบรรยาย : รศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.
(กรรมการและเลขานุการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ.)

รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น**

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่
แบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม : https://forms.gle/SBABTkbz3fR7rJcK8
รายละเอียดโครงการ : https://shorturl.asia/ZRiDN
กระบวนการ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
แบบฟอร์ม
การชำระเงิน
อบรมออนไลน์

แหล่งอบรมออนไลน์