ศูนย์จริยธรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-5047596
Email : cre@stou.ac.th
Line ID : @559cbhza