แบบฟอร์ม : จริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (AF)

ต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. บันทึกขอรับการพิจารณาจริยธรรมครั้งแรก
               – สำหรับคณาจารย์และนักวิจัย  [ AF-01_06 ]
               – สำหรับนักศึกษา  [ AF-02_06 ]  *พร้อมหลักฐานคำสั่งอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ / คำสั่งอนุมัติโครงการดุษฎีนิพนธ์

  2. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  [ AF-03_06 ]

 1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  [ AF-04_06 ]
 2. ประวัติความรู้ความชำนาญของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และที่ปรึกษาโครงการวิจัย  [ AF-05_06 ] Update
  * พร้อมทั้งหลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัย
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนา ฯลฯ
  * พร้อมทั้งหลักฐานการพิจารณาเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  *ควรเขียนเนื้อหาโดยใช้ภาษาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าใจได้ง่าย
               – ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 18 ปีขึ้นไป  [ AF–06_06 ] 
               – ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเด็กอายุ 13 ปี ถึงต่ำกว่า 18 ปี  [ AF–07_06 ]
               ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเด็กอายุ 7 ปี ถึงต่ำกว่า 13 ปี  [ AF–08_06 ]
               – ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี  [ AF–09_06 ]
 5. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารประกันโครงการ เอกสารรายละเอียดเครื่องมือ เอกสารรับรองการวิจัยในหน่วยงานอื่น เอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ถ้ามี)
 6. แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน