ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ประสานงานพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการพิจารณาข้อเสนอและรายงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล จัดทำข้อกำหนดการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย จัดสัมมนาทางด้านการศึกษาทางไกล รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-504-7590

โทรศัพท์ : 02-504-7590

โทรศัพท์ : 02-504-7590