ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ประสานงานพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการพิจารณาข้อเสนอและรายงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล จัดทำข้อกำหนดการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย จัดสัมมนาทางด้านการศึกษาทางไกล รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

นางปาลีรัตน์ การดี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

โทรศัพท์ : 02-504-7590

นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ

นักวิจัยชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7590

นางสาวอรวรรณ กวางประเสริฐ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7590