ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ประสานงานพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการพิจารณาข้อเสนอและรายงานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล จัดทำข้อกำหนดการวิจัยด้านการศึกษาทางไกล บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย จัดสัมมนาทางด้านการศึกษาทางไกล รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

ปาลีรัตน์ การดี

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล

ปาลีรัตน์ การดี

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-504-7590

ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ

นักวิจัยชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7590

อรวรรณ กวางประเสริฐ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7590