ทุนวิจัยสร้างองค์ความรู้ (ทุน 15,000 บาท)

วัตถุประสงค์

             “เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามจำนวนอาจารย์ที่มีในสาขาวิชา/สำนัก หรือดำเนินการบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด”