งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

 – FF67 แบบฟอร์มแผนงาน

– FF67 แบบฟอร์มแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง

– FF67 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

– FF67แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มแตกตัวคูณงบประมาณ.xlsx