ทุนวิจัยวิชาการ
(กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี)

   เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
    1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        1.1  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวิชาการ
               (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
        1.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559
        1.3  หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559
        1.4  ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559
 
     2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารจำเป็นต้องแนบ*)
        2.1  บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Print ออกจากระบบ URMS)*
        2.2  เอกสารหมายเลข 1 หลักฐานการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
               ประจำสาขา/สำนัก/สถาบัน*
        2.3  เอกสารหมายเลข 2 check list สำหรับนักวิจัยในการเสนอโครงการวิจัย*
        2.4  เอกสารหมายเลข 3 แบบ สวพ.01(ฝปส.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]*
        2.5  เอกสารหมายเลข 4 ประวัติคณะผู้วิจัย*
        2.6  การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 
     3. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย
        3.1  แบบ สวพ.02 (ฝปส.)[แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]
        3.2  แบบ สวพ.03 (ฝปส.)[แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]
        3.3  แบบ สวพ.04 (ฝปส.)[แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้า/
              ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]
 
     4. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อ
        4.1  แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาไทย (กรณีผู้เชี่ยวชาญไทย)
        4.2  แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(กรณีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)
 
   

  5. รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยวิชาการ  (ปัจจุบัน)

 
     6. อื่นๆ
        6.1  ตัวอย่างแผนการดำเนินงานและแผนการส่งชิ้นงาน
        6.2  การพิจารณารายงานการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย
        6.3  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
              สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562