เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

   1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559  

       1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559  

       1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559  

       1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

   2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

       2.1 แบบ สวพ.01 (ศวก.)     [แบบเสนอโครงการวิจัย]    

       2.2 แบบ สวพ.01(1) (ศวก.) [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย]   

   3. การรายงานความก้าวหน้า

       3.1 แบบ สวพ.02 (ศวก.)     [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]   

       3.2 แบบ สวพ.02(1) (ศวก.) [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]   

   4. การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

       4.1 แบบ สวพ.03 (ศวก.)     [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]   

       4.2 แบบ สวพ.03(1) (ศวก.) [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]   

   5. สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย

       5.1 แบบ สวพ.04 (ศวก.)     [สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย]   

   6. คำชี้แจงประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ/การรายงานความก้าวหน้า/การขอขยายระยะเวลาของการวิจัย

       6.1 แนวปฏิบัติในการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย สวพ.01 (ศวก.) 

       6.2 แนวปฏิบัติในการเขียนแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย สวพ.02 (ศวก.) 

       6.3 แนวปฏิบัติในการเขียนแบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย สวพ.03 (ศวก.) 

       6.4 แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

       6.5 แนวปฏิบัติการเสนอขอค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ 

   7. รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย

       7.1 รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัย    

   8. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

       8.1 แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

   9. คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล  

       9.1 คู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล   

       9.2 แบบประเมินคู่มือการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย