รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

อ้างอิงจาก Facebook : NRIIS Live จากลิงค์ https://www.facebook.com/nrms.live/videos/946915682719162อ้างอิงจาก Facebook : NRIIS Live จากลิงค์ https://www.facebook.com/nrms.live/videos/946915682719162

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

  • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ

 

 
  • ภาพถ่ายการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการเสนอคำขวัญของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    “สวพ.โปร่งใส รวมใจบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม”