"
"

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

  • ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ

 

 
  • ภาพถ่ายการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการเสนอคำขวัญของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    “สวพ.โปร่งใส รวมใจบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม”